ENERGETSKA SANACIJA STAVBE AIDA d.o.o

Naslov operacije: AIDA D.O.O – ENERGETSKA SANACIJA STAVBE

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)

Podjetje Aida, d.o.o. je bilo uspešno pri prijavi projekta »Sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 »JR SE OVE 2019«-

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovoljivih virov, specifični cilj je povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Predmet objave:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene nakupu in vgradnji novih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in sicer moči do 10 MW.

Upravičeni nameni po tem javnem razpisu so:

nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW,
nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša od moči vgrajenih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in priključitev na elektroenergetsko omrežje,
stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije,
pri čemer dejavnosti iz točke 2) in točke 3) predstavljajo upravičen namen le ob sočasni prijavi dejavnosti iz točke 1) na javni razpis.

Javni razpis za sofinanciranje projektov financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi “Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja”, prednostne naložbe “Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov”, specifičnega cilja “Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije”.

Opis operacije

Vloga za operacijo »Sončna elektrarna MFE AIDA – 400,16 kWp«, ki jo je vložil vlagatelj AIDA d.o.o. Vransko, Prekopa 3, 3305 Vransko, je bila oddana dne 24. 8. 2022, prispela na Ministrstvo za infrastrukturo 26. 8. 2022 in je bila zavedena pod številko 4301-56/2020/1617.

Vlagatelj je bil pozvan k formalni dopolnitvi dne 21. 11. 2022 z dopisom številka 4301-56/2020/2110. Pravočasno dopolnjena vloga je prispela dne 15. 12. 2022, dopolnitev je zavedena pod številko 4301-56/2020/2454.

Strokovna komisija, imenovana s sklepom št. 4301-56/2020/1 z dne 8. 12. 2020, je izvedla strokovni pregled popolnih vlog in postopek ocenjevanja vlog ter pripravila predlog prejemnikov nepovratnih sredstev, kar je zavedeno v Zapisniku o pregledu vlog po prejetih formalnih dopolnitvah, vsebinski ustreznosti in ocenjevanju popolnih vlog 6. odpiranje št. 4301- 56/2020/2571 z dne 10. 3. 2023.

Iz popolne vloge, ki jo je vlagatelj posredoval ministrstvu kot sofinancerju, so razvidni naslednji podatki:

⚫ vrednost celotne operacije znaša 488.121,60 EUR z DDV oziroma 400.099,67 EUR brez DDV:

⚫ upravičeni stroški celotne operacije znašajo 400.099,67 EUR.

S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 20% upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200,00 EUR na 1 kW Instalirane nazivne električne moči.

Vlagatelj je na podlagi meril za ocenjevanje operacij dosegel 20,71 od skupno možnih 25 točk.

Glede na merila in pogoje, navedene v javnem razpisu (tč. 4 in 5) in razpisni dokumentaciji, se vlagatelju dodelijo predlagana nepovratna sredstva v višini 80.019,93 EUR:

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za kohezijo